Kombinace plastu a kovu pro všechny na trhu.

Nábytkové příslušenství, kluzáky, stavitelné kluzáky, pojezdy, nábytková kolečka, podpěrné segmenty, přesné soustružené díly, věšáky na zeď.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti KENTING TRADE s.r.o. upravující prodej zboží podnikatelům.

CENY

Ceny se stanovují na základě konkrétní nabídky v závislosti na požadovaném množství daného nábytkového kování (nábytkových kluzáků, výsuvů, koleček ev. dalších produktů) a parametrech zboží. Neváhejte nás oslovit s Vaší poptávkou kování, rádi Vám připravíme konkrétní nabídku na míru Vašich požadavků.

1. Výklad pojmů

 1. V těchto Obchodních podmínkách: „Kupující“ znamená osobu, která kupuje Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy) od Prodávajícího; „Zboží“ znamená veškeré zboží ((obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.), včetně dílčích dodávek zboží nebo jejich částí), o němž bylo ve Smlouvě sjednáno, že je Prodávající dodá Kupujícímu; „Prodávající“ znamená společnost KENTING TRADE s.r.o., se sídlem: Dobrovodská 43, České Budějovice 370 06, Provozovna: Rudolfovská 89, České Budějovice 370 01, IČO: 28088204; „Obchodní podmínky“ znamená obchodní podmínky uvedené v tomto dokumentu; „Smlouva“ znamená všechny smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím, které se týkají koupě a prodeje Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.); „Specifikace“ znamená specifikace, konstrukce, výkresy nebo jiná data; „Duševní vlastnictví“ znamená veškeré patenty, autorská práva, práva povahy autorského práva, práva k databázím, práva k průmyslovým vzorům, zapsané i nezapsané průmyslové vzory, obchodní známky, obchodní firmy, dobré jméno (goodwill), know-how a obchodní tajemství (bez ohledu na to, jsou-li taková práva zapsaná, včetně všech návrhů a práv k jejich podání) a veškerá obdobná práva a vše, co je tomu obdobné v kterékoli části světa.
 2. V těchto Obchodních podmínkách zahrnuje použití jednotného čísla číslo množné a naopak, dovoluje-li to nebo vyžaduje-li to kontext. Jakýkoliv odkaz na právní předpis či na jeho ustanovení použitý v těchto Obchodních podmínkách je vykládán jako odkaz na příslušný právní předpis či jeho ustanovení v platném znění.

2. Předmět prodeje

 1. Prodávající prodává a Kupující kupuje Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) v souladu s těmito Obchodními podmínkami, jimiž se Smlouva řídí a které vylučují veškeré další smluvní podmínky (včetně obchodních podmínek, o jejichž uplatnění Kupující žádá v kterékoli objednávce, potvrzení objednávky, potvrzení dodávky, Specifikacích nebo dalších dokumentech, na něž odkazuje Smlouva), ledaže je ve Smlouvě stanoveno jinak.
 2. Tyto Obchodní podmínky platí pro všechny koupě (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) uskutečněné Kupujícím od Prodávajícího a žádné změny těchto Obchodních podmínek nebudou účinné, nebudou-li výslovně sjednány v písemné formě a podepsány Prodávajícím.
 3. Veškerá prohlášení, rady nebo doporučení týkající se Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) poskytnuté zástupcem Prodávajícího budou pro Prodávajícího závazné, pouze pokud je Prodávající písemně potvrdí. To nevylučuje odpovědnost Prodávajícího za podvodná nepravdivá prohlášení.
 4. Chyby v psaní nebo jiné chyby nebo opominutí v prodejních tiskovinách, cenových nabídkách, fakturách nebo jiných dokumentech vydaných Prodávajícím budou opraveny bez jakékoliv odpovědnosti Prodávajícího.

3. Objednávky a specifikace

 1. Každá objednávka Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) učiněná Kupujícím Prodávajícímu se pokládá za nabídku Kupujícího koupit zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách. Objednávka Kupujícího nebude považována za přijatou Prodávajícím, dokud nebude písemně potvrzena nebo (stane-li se tak dříve) nezačne výroba Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.), přidělování Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) ke splnění objednávky Kupujícího nebo dodávka Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) Kupujícímu.
 2. Žádná cenová kalkulace nebo odhad poskytnutý Prodávajícím nepředstavuje nabídku a poskytuje se s tím, že k uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím nedojde dříve, než Prodávající akceptuje následnou objednávku Kupujícího v souladu s článkem 3.1.
 3. Prodávající nenese žádnou odpovědnost vůči Kupujícímu v případě, že Specifikace poskytnuté Kupujícím pro Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) nebudou dodány v dostatečném předstihu, tak aby Prodávající mohl splnit Smlouvu v souladu s těmito Obchodními podmínkami, nebo které způsobí, že bude vyrobeno Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.), které není vhodné pro účely Kupujícího. Jakékoli změny objednávky nebo Specifikace vyžadované Kupujícím poté, co Prodávající akceptuje objednávku, podléhají písemnému schválení Prodávajícím.
 4. Má-li být Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) určeno k účelu vymezenému Kupujícím, musí být mezi Kupujícím a Prodávajícím tento účel sjednán písemně. Nedojde-li k uzavření takové dohody ohledně účelu Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.), Kupující potvrzuje a souhlasí, že se při objednání Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.)nebude spoléhat na dovednosti a úsudek Prodávajícího ohledně vhodnosti Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) pro účely Kupujícího.
 5. Při respektování podmínek stanovených v článku 7.1 si Prodávající vyhrazuje všechna Práva k duševnímu vlastnictví, které Prodávající, nebo zmocněnci vytvoří při plnění Smlouvy nebo jinak při výrobě Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.). Žádné ustanovení těchto Obchodních podmínek nesmí být vykládáno tak, že se Kupujícímu poskytuje licence nebo jiné právo užití týkající se Práv k duševnímu vlastnictví Prodávajícího.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo provést bez odpovědnosti vůči Kupujícímu libovolné změny Specifikací, které jsou potřebné pro dodržení bezpečnostních požadavků stanovených právními předpisy České republiky nebo Evropské unie, nebo změny které neovlivní podstatným způsobem jakost nebo funkčnost Zboží (obecně nábytkové kovánínábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.).
 7. S výjimkou zákonné možnosti Kupujícího odstoupit od Smlouvy není Kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit či jinak ji jednostranně ukončit, ledaže Smlouva stanoví jinak či mu k tomu dá Prodávající svůj předchozí písemný souhlas a za podmínky, že Kupující nahradí Prodávajícímu a jeho zmocněncům veškerou škodu (včetně ušlého zisku, mzdových nákladů a použitého materiálu), která Prodávajícím v důsledku ukončení vznikne.

4. Vzorky a tiskoviny

 1. Veškeré Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) je prodáváno s odkazem na příslušné Specifikace, které tvoří součást objednávky Kupujícího a v případě, že Kupující nepřiložil k objednávce žádné Specifikace, podle specifikace, kterou stanoví zcela podle vlastního uvážení Prodávající.
 2. Prodávající může podle svého uvážení poskytnout před splněním celé objednávky Kupujícímu vzorek surovin a/nebo Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) ke schválení. Kupující je povinen provést důkladnou prohlídku vzorku za účelem zjištění, zda je daný vzorek vhodný pro účely Kupujícího. Veškeré Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) dodané Prodávajícím, jehož vzorek Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) nebo vzorek surovin a Zboží (obecně nábytkové kování – nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) byl schválen Kupujícím, bude považováno za Kupujícím dostatečně vyzkoušené z hlediska vhodnosti pro účely Kupujícího a dodržení Specifikací.
 3. Bez ohledu na ustanovení článku 4.2 Prodávající upozorňuje, že může dojít k rozdílu mezi jednotlivými dodávkami či kusy Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.), zejména pokud jde o barevnost provedení. Kupující tímto prohlašuje, že je srozuměn a akceptuje, že Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost za přiměřené odchylky v barvě dodaného Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.).

5. Cena Zboží

 1. Cenou Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) je nabídková cena Prodávajícího nebo v případě, že taková nabídková cena není, cena stanovená v ceníku Prodávajícího zveřejněném v době dodávky nebo předpokládané dodávky Kupujícímu. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že cena Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) zahrnuje náklady na standardní obaly. Nestandardní obaly mohou být k dispozici za zvláštní poplatek. Nabídkové ceny platí pro stanovené množství a pouze po dobu 30 dnů, ledaže Prodávající odstoupí od Smlouvy nebo přijme objednávku Kupujícího dříve.
 2. Cena nezahrnuje příslušnou daň z přidané hodnoty

6. Platební podmínky

 1. Prodávající má podle svého uvážení právo požadovat úhradu ceny Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) včetně veškerých souvisejících nákladů předem. V případě, že Prodávající požádá o takovou úhradu, není Prodávající povinen zahájit plnění objednávky Kupujícího, dokud Prodávající takovou úhradu neobdrží.
 2. Při respektování podmínek stanovených v článku 6.1, cena Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) je splatná, a to bez možnosti Kupujícího provádět jednostranně jakékoliv srážky či zápočty, ve lhůtě 30-ti dnů, pokud není stanoveno jinak, od data vystavení faktury Prodávajícím, bez ohledu na skutečnost, zda došlo k dodání Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) a vlastnické právo ke Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) přešlo na Kupujícího.
 3. Lhůta pro úhradu ceny je podstatnou částí Smlouvy a její porušení bude považováno za podstatné porušení Smlouvy. Úhrada ceny se považuje za provedenou okamžikem zaplacení ceny v hotovosti nebo v případě úhrady bezhotovostním převodem okamžikem připsání částky ceny Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) na příslušný bankovní účet Prodávajícího.
 4. V případě ukončení této Smlouvy se stávají veškeré úhrady dle Smlouvy okamžitě splatné, a to bez ohledu na jakákoli další ustanovení těchto Obchodních podmínek.
 5. Neprovede-li Kupující jakoukoliv úhradu podle této Smlouvy nebo libovolné jiné smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím v souladu s těmito Obchodními podmínkami, je Prodávající, bez ohledu na jakákoliv další práva nebo prostředky dosažení nápravy, které má Prodávající k dispozici dle platných právních předpisů či dle Smlouvy, oprávněn (i) odstoupit od Smlouvy nebo kterékoli další smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím v souladu s těmito Obchodními podmínkami; (ii) pozastavit všechny další dodávky Kupujícímu dle Smlouvy nebo kterékoli další smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím v souladu s těmito Obchodními podmínkami; a/nebo (iii) účtovat Kupujícímu úrok z prodlení z neuhrazené částky ve výši 4 procenta p. a. nad základní sazbu PRIBOR pro částku v CZK a nad základní sazbu EURIBOR pro částku v EUR v době prodlení, a to až do okamžiku úplného uhrazení dlužné částky. Pokud Prodávající odstoupí od Smlouvy podle tohoto článku, je Kupující povinen odškodnit Prodávajícího, jeho zmocněnce v plné výši za veškeré ztráty (včetně ušlého zisku) vzniklé Prodávajícímu a uhradit mu veškeré náklady, poplatky či jiné výdaje, které Prodávající v důsledku odstoupení od Smlouvy musel vynaložit.

7. Nástroje

 1. Jestliže Prodávající investuje do výroby Nástrojů a Kupující se zaváže koupit určité minimální množství Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.), aby odůvodnil tyto investice Prodávajícího, je Prodávající, pokud Kupující objedná nebo převezme dodávku menšího množství Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.), než bylo mezi stranami sjednáno, oprávněn účtovat Kupujícímu poměrnou část ceny Nástrojů a přiměřený administrativní a manipulační poplatek.

8. Dodání

 1. Nebude-li sjednáno jinak, Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) bude zasláno Kupujícímu prostřednictvím dopravce, kterého zvolí Prodávající. Dodání Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) Kupujícímu se uskuteční předáním Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) Prodávajícím dopravci nebo jeho převzetím ze strany dopravce. Dále se přeprava Zboží (obecně kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) řídí podmínkami dopravce.
 2. Kupující nese veškeré náklady týkající se dodání Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.), ledaže Prodávající písemně prohlásí, že tyto náklady ponese. V případě, že náklady dodání uhradí dopravci Prodávající, je Prodávající oprávněn okamžitě vystavit fakturu na úhradu těchto nákladů Kupujícím. Na úhradu této faktury se použijí přiměřeně ustanovení článků 6.2, 6.3 a 6.4.
 3. Bude-li sjednáno, že Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) bude dodáno jiným způsobem, než jak stanoví článek 8.1, dojde k dodání: 8.3.1 v případě, kdy Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) má být převzato Kupujícím v prostorách Prodávajícího, oznámením Prodávajícího Kupujícímu, že Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) je připraveno k převzetí; 8.3.2 je-li Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) dodáno Prodávajícím přímo bez použití dopravce, dodáním Zboží Prodávajícím na adresu dodání dohodnutou stranami; 8.3.3 je-li Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) dopravováno prostřednictvím třetí osoby tím, že tato třetí osoba Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) převezme.
 4. Veškeré časové údaje pro dodání Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) jsou pouze přibližné a Prodávající neodpovídá za prodlení s dodáním Zboží(obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.), bez ohledu na to, čím bude způsobeno. Doba dodání není podstatnou částí Smlouvy a její porušení nebude považováno za podstatné porušení Smlouvy.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo dodat až o 10% více nebo až o 10% méně než činí objednané množství, a to za přiměřené úpravy ceny, a takto dodané množství bude pokládáno za množství objednané Kupujícím.
 6. Aniž by byl dotčen článek 8.5, Prodávající neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou Kupující utrpí v důsledku neúplné dodávky, pokud Kupující písemně neuvědomí Prodávajícího ve lhůtě 10 pracovních dnů od data dodání Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.). Pro tento případ strany výslovně sjednávají, že odpovědnost Prodávajícího je omezena cenou takto nedodaného Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.), přičemž strany výslovně prohlašují, že tato částka je nejvyšší možná předvídatelná škoda, kterou Kupující může utrpět v důsledku porušení dané povinnosti Prodávajícím.
 7. Má-li být Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) dodáváno dílčími dodávkami, každá dílčí dodávka tvoří zvláštní smlouvu, pokud neni uvedeno jinak. Jakékoliv porušení povinnosti Prodávajícího dodat řádně některou dodávku nebo jakýkoliv nárok Kupujícího podle této Smlouvy jej neopravňuje odstoupit od Smlouvy. Celkové množství Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) objednané Kupujícím musí být Kupujícím při jeho dodání akceptováno, ledaže má Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) vady.
 8. Nepřevezme-li Kupující Zboží nebo nedá-li Prodávajícímu v dostatečném předstihu před stanovenou dobou dodání přiměřené pokyny k dodání (z jiného důvodu než z důvodu mimo přiměřenou kontrolu Kupujícího nebo v důsledku zavinění Prodávajícího), bude Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) považováno za dodané v době stanovené pro dodání, a bez ohledu na další práva nebo nároky Prodávajícího, může Prodávající: 8.9.1 uskladnit Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) až do doby skutečného dodání na náklady Kupujícího (včetně pojištění); nebo 8.9.2 nepřevezme-li Kupující Zboží do 5 pracovních dnů od zamýšleného data dodání, prodat Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) za v dané době nejvýhodnější dosažitelnou cenu a (po odečtení přiměřených nákladů vynaložených na skladování a prodej) vyplatit Kupujícímu kladný rozdíl oproti ceně dle Smlouvy nebo Kupujícímu záporný rozdíl oproti ceně podle Smlouvy vyúčtovat.
 9. Zjistí-li při dodání Zboží Kupující, že Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) objednal nesprávně, bude mu v případě, že Prodávající bude souhlasit s vrácením tohoto Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) Prodávajícímu, vyúčtován standardní manipulační poplatek Prodávajícího.
 10. Náklady a výdaje spojené s vrácením vadného Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) nebo jeho částí Prodávajícímu a případné náklady převzetí náhradního Zboží(obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) nebo jeho částí nese Kupující.

9. Nebezpečí škody na věcech a vlastnické právo

 1. Nebezpečí škody na Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) přechází na Kupujícího v okamžiku dodání.
 2. Prodávající zůstává vlastníkem veškerého Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) dodaného nebo prodaného Kupujícímu až do okamžiku, kdy Prodávajícímu budou buď v hotovosti či bezhotovostním převodem uhrazeny veškeré částky splatné z důvodu (i) dodání Zboží, a (ii)úhrady jakýchkoliv jiných pohledávek Prodávajícího vůči Kupujícímu
 3. Dokud vlastnictví nepoužitého Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) nepřejde na Kupujícího, je Kupující povinen: uskladňovat toto Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.), na své vlastní náklady, odděleně od jiného zboží Kupujícího takovým způsobem, aby Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) bylo určitelné jako vlastnictví Prodávajícího; neničit ani neodstraňovat identifikační označení tohoto Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) nebo jeho obal; udržovat toto Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) v uspokojivém stavu; pojistit na své náklady toto Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) ve prospěch Prodávajícího a v případě pojistné události spravovat pojistné plnění pro Prodávajícího.
 4. Prodávající má právo kdykoli vyzvat Kupujícího, aby vrátil Prodávajícímu nepoužité Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.), u kterého vlastnického právo nepřešlo na Kupujícího. Pokud tak Kupující bez zbytečného odkladu neučiní, zavazuje se umožnit Prodávajícímu nebo jeho zmocněncům vstup do prostor užívaných Kupujícím, kde je dané Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) uskladněno, a provést jeho prohlídku či jej převzít.

10. Jakost

 1. Za podmínek stanovených v ostatních ustanoveních těchto Obchodních podmínek Prodávající ujišťuje (přičemž se nejedná o záruku podle § 429 a násl. Obchodního zákoníku), že při dodání: 10.1.1 veškeré Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) bude mít jakost stanovenou ve Smlouvě či v případě, že Smlouva jakost neurčuje, jakost jež odpovídá účelu uvedenému ve Smlouvě a není-li tento účel ve Smlouvě stanoven účelu, k němuž se takové Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) zpravidla používá; a 10.1.2 jsou-li splněny podmínky článku 3.4, Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) bude přiměřeně vhodné pro konkrétní účely Kupujícího; nebo 10.1.3 nejsou-li splněny podmínky článku 3.4, veškeré Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) bude přiměřeně vhodné pro účely, pro které je konstruováno.
 2. Prodávající neodpovídá za porušení ujištění obsažených v článku 10.1 s výjimkou: 10.2.1 odpovědnosti za vady, které jsou zjistitelné při vynaložení odborné péče při prohlídce Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.), pokud nejpozději do 7 dnů od dodání Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) Kupující zašle Prodávajícímu písemné oznámení, v němž popíše charakter vad; 10.2.2 odpovědnosti za vady, které nejsou při vynaložení odborné péče patrné při prohlídce Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) a byly zjištěny při vynaložení odborné péče později, pokud nejpozději do 3 měsíců od dodání Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) Kupující zašle Prodávajícímu písemné oznámení, v němž popíše charakter vad; a 10.2.3 po obdržení oznámení Prodávající dostane přiměřenou možnost prohlédnout Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) či na žádost Prodávajícího bude Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) za účelem prohlídky vráceno do sídla Prodávajícího nebo na jiné vhodné místo určené Prodávajícím.
 3. Kromě případů uvedených v článku 10.1 neposkytuje Prodávající Kupujícímu jakékoliv další ujištění za něž by Prodávající nesl odpovědnost.
 4. Ujištění obsažená v článku 10.1 podléhají následujícím omezením: 10.4.1 Prodávající neodpovídá za vady způsobené použitím Specifikací poskytnutých Kupujícím, jeho zaměstnanci nebo zmocněnci Prodávajícímu 10.4.2 Prodávající neodpovídá za vady Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) na základě ujištění po dobu, kdy je Kupující v prodlení s řádným zaplacením celkové ceny Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.); 10.4.3 Ujištění Prodávajícího se nevztahuje na součásti, materiál nebo zařízení, které Prodávající nevyrábí. V takovém případě má Kupující vůči Prodávajícímu nároky pouze v rozsahu odpovědnosti či záruk poskytnutých výrobcem daných součástí, materiálů či zařízení Prodávajícímu, a to v rozsahu v jakém je lze postoupit Kupujícímu; 10.4.4 Prodávající neodpovídá za vady Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) na základě ujištění v případě, že Kupující Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) používá i poté, co oznámil Prodávajícímu jeho vadu; 10.4.5 Prodávající neodpovídá za vady Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) v případě, že Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) není používáno v souladu s parametry kterékoli specifikace nebo návodu poskytnutého Prodávajícím Kupujícímu nebo pokud Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) nebo jeho části budou Kupujícím změněny, zneužity nebo nevhodně uskladněny; a 10.4.6 Prodávající neodpovídá za vady, škody nebo opotřebení, které svým písemným oznámením výslovně vyloučil.
 5. Bude-li Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) nebo jeho část vrácena Prodávajícímu a podle odůvodněného názoru Prodávajícího a při respektování podmínek stanovených v článku 10.2 a 10.4 bude zjištěno, že je dána odpovědnost Prodávajícího za vady dle článku 10.1, může Prodávající podle své vlastní volby Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) nebo jeho část buď (i) opravit nebo (ii) vyměnit nebo (iii) vrátit cenu vadného Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) Kupujícímu.

11. Omezení odpovědnosti

 1. Úmyslem stran je, aniž by byla dotčena předchozí ustanovení Obchodních podmínek, že žádná strana neodpovídá druhé straně za čistě hospodářské ztráty, ztráty zisku nebo předpokládaného zisku, ztrátu očekávaného budoucího odbytu (včetně, mimo jiné, nákladů na stažení výrobků), poškození dobrého jména nebo goodwill, ve všech případech vzniklých jak přímo, tak nepřímo či zprostředkovaně, ani za nároky za nepřímé škody jakéhokoli druhu vzniklé v souvislosti se Smlouvou.
 2. Bez ohledu na ustanovení článku 11.1, jestliže v rozporu s úmyslem stran, jak je uvedeno v článku 11.2, příslušný soud rozhodne, že je z libovolného důvodu neúčinné vyloučení odpovědnosti dle článku 11.2, odpovědnost každé strany, jak je popsána v článku 11.2, je omezena na celkovou částku přijatou Prodávajícím od Kupujícího za Zboží (obecně kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.), u něhož je uplatňován nárok. Strany tímto výslovně sjednávají, že maximální předvídatelná škoda pro účely tohoto článku je rovna celkové částce přijaté Prodávajícím od Kupujícího za Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.), kterého se týká daný uplatněný nárok.
 3. Aniž by byla dotčena ostatní ustanovení Smlouvy, není porušením Smlouvy Prodávajícím prodlení při plnění nebo neplněním jeho závazků podle Smlouvy, jestliže k takovému neplnění nebo prodlení dojde v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost Prodávajícího.

12. Insolvence Kupujícího

 1. Tento článek se uplatní v případě, že na Kupujícího je prohlášen konkurs či povoleno vyrovnání dle příslušných právních předpisů či vstoupí do likvidace, nebo je na jeho majetek nebo jeho část nařízena exekuce, nebo Kupující přestane provozovat své podnikání nebo tím hrozí, nebo Prodávající bude mít odůvodněné obavy, že u Kupujícího dojde k některé z výše uvedených událostí, a přiměřeně o tom Kupujícího uvědomí.
 2. Nastane-li některá z událostí uvedených v článku 12.1, aniž by byly dotčeny prostředky, které má Prodávající k dispozici, má Prodávající právo s okamžitou účinností odstoupit od Smlouvy nebo kterékoli jiné smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím v souladu s těmito Obchodními podmínkami nebo pozastavit další dodávky podle Smlouvy nebo kterékoli jiné smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím v souladu s těmito Obchodními podmínkami, a to s vyloučením jakékoliv odpovědnosti vůči Kupujícímu, a pokud bylo Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) již dodáno, avšak nebylo zaplaceno, při respektování podmínek stanovených v článcích 9.1-9.4, zaniká právo Kupujícího na jeho držbu a musí být bez zbytečného odkladu vráceno Prodávajícímu. Zároveň se stávají okamžitě splatnými veškeré pohledávky (včetně ceny) Prodávajícího vůči Kupujícímu, a to bez ohledu na předchozí dohody stran.
 3. V případě, že Prodávající odstoupí od této Smlouvy pro porušení povinností Kupujícím je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré náklady (včetně nákladů na právní zastoupení) související s uplatněním práv Prodávajícího.

13. Vývozní podmínky

 1. Je-li zboží dodáno pro vývoz z České republiky, platí ustanovení tohoto článku (s případnými zvláštními podmínkami písemně sjednanými mezi Kupujícím a Prodávajícím) bez ohledu na kterákoli další ustanovení těchto Obchodních podmínek.
 2. Kupující odpovídá za respektování zákonů nebo vyhlášek upravujících vývoz Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) nebo výrobků obsahujících Zboží z České republiky a dovoz Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) do cílové země a za úhradu cla či jakýchkoliv jiných poplatků.

14. Všeobecná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo odložit den dodání, odstoupit od Smlouvy nebo snížit objem Zboží (obecně nábytkové kování - nábytkové kluzáky, kolečka, výsuvy atp.) objednaného Kupujícím (bez odpovědnosti vůči Kupujícímu), jestliže nemůže Prodávající provozovat svou podnikatelskou činnost nebo je tato činnost zpožděna z důvodu okolností vylučujících odpovědnost na straně Prodávajícího, s tím, že v případě, kdy tento stav trvá po dobu delší než 30 dnů, má Kupující právo odstoupit od Smlouvy písemným oznámením zaslaným Prodávajícímu.
 2. Prodávající může plnit své závazky ze Smlouvy a vykonávat svá práva sám nebo prostřednictvím jiných subjektů vč. Zahraničí, s tím, že úkon nebo opominutí tohoto subjektu se bude považovat za úkon nebo opominutí Prodávajícího. Kupující není oprávněn převést či postoupit své závazky ze Smlouvy, bez předchozího písemného svolení Prodávajícího.
 3. Veškerá oznámení musí být učiněna písemně a adresovaná druhé straně na adresu jejího sídla zapsanou v obchodním rejstříku
 4. Připustí-li Prodávající porušení Smlouvy Kupujícím, neznamená to, že připouští její další porušování nebo porušení některého jejího ustanovení. Neuplatní-li Prodávající některé z těchto ustanovení, neznamená to, že se Prodávající vzdává svých práv.
 5. Smlouva a Obchodní podmínky se řídí právem České republiky, a to zejména Obchodním zákoníkem. Veškeré spory budou svěřeny výlučné jurisdikci příslušných českých soudů.

KENTING TRADE s.r.o. , IČ:28088204, DIČ:CZ28088204 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 16517

EDGERING | x4u | 2010